Privacy Policy

Fanfare St. Cornelius - Schin op Geul hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fanfare St. Cornelius houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy polic;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;

Als Fanfare St. Cornelius zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens Verenigingsleden

(ere)(bestuurs)leden, leerlingen, leden ondersteuningscomités, vrijwilligers.
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Fanfare St. Cornelius verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Ledenadministratie;
 • Contributieheffing;
 • Informatieverstrekking, communicatie over de vereniging;
 • Uitnodigingen voor bijeenkomsten;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het overeengekomen lidmaatschap;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fanfare St. Cornelius de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornamen;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Roepnaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer(s);
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • - Bankrekeningnummer;
 • Eerdere lidmaatschappen;
 • Jubileumdata;

Uw persoonsgegevens worden door Fanfare St. Cornelius opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Met toestemming van de leden bewaren wij NAW-gegevens (naam, adres en woonplaats) voor eventueel toekomstige reünies.

Verwerking van persoonsgegevens van Donateurs

Persoonsgegevens van donateurs worden door Fanfare St. Cornelius verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Donateursadministratie;
 • Inning donateursgelden;
 • Informatieverstrekking en communicatie over de vereniging;
 • Uitnodigen voor bijeenkomsten;

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De Donateursovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fanfare St. Cornelius de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornamen;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Roepnaam;
 • Bedrijfsnaam
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer(s);
 • Geboortedatum;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • - Bankrekeningnummer;
 • Eerdere lidmaatschappen;
 • Jubileumdata;

Uw persoonsgegevens worden door Fanfare St. Cornelius opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

Verwerking van persoonsgegevens van Personeelsleden

Persoonsgegevens van personeelsleden worden door Fanfare St. Cornelius verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fanfare St. Cornelius de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornamen;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-Nummer;
 • Bankgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door Fanfare St. Cornelius opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Met toestemming van de personeelsleden bewaren wij NAW-gegevens (Naam. adres en woonplaats) voor toekomstige reünies.

Website fanfareschinopgeul.nl

Wij respecteren uw privacy als u onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die u ons via de website verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVC). Fanfare St. Cornelius verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens. zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVC) en de Telecommunicatiewetgeving.
Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.
Toepasselijkheid
Dit Privacy Policy is tevens van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Fanfare St. Cornelius en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).
Verwerking Persoonsgegevens
Fanfare St. Cornelius behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Fanfare St. Cornelius verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van activiteiten van Fanfare St. Cornelius. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door Fanfare St. Cornelius hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. door een e-mail te sturen naar info@fanfareschinopgeul.nl of een brief te sturen naar Fanfare St. Cornelius. Valkenburgerweg l 49, 6305 EC Schin op Geul.
Cookies
De website www.fanfareschinopgeul.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de website van Fanfare St. Cornelius beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren. zodat Fanfare St. Cornelius na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. Fanfare St. Cornelius gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een PC of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door Fanfare St. Cornelius website en hun functionaliteit.
Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.
Facebook
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook, via Fanfare St. Cornelius, cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan Fanfare St. Cornelius website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.
Twitter
Fanfare St. Cornelius plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan Fanfare St. Cornelius website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.
Cookies weigeren
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het 'help' menu van je browser voor het instellen van je cookie­voorkeuren.
Beveiliging
Fanfare St. Cornelius heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.
Links
Op de website van Fanfare St. Cornelius zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Fanfare St. Cornelius kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Policy van de betreffende website te lezen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Ledeninformatie t.b.v. gemeentelijk subsidie;
 • Medewerkersinformatie t.b.v. belastingdienst;
 • Ledeninformatie aan de muziekband t.b.v. de subsidiebepaling en de BUMA-rechten;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken. tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan l 6 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder. verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Fanfare St. Cornelius bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens fanfare St. Cornelius van uw gegevens kennis kunnen nemen. zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Portretrecht en geluidsmateriaal

Door aanvaarding van deze privacy policy stemt het lid. of de ouders van leden die de leeftijd van l 6 jaar nog niet hebben bereikt. in met het gebruik door Fanfare St. Cornelius van beeld- en geluidsmateriaal waarop hij of zij is afgebeeld of waaraan hij of zij heeft meegewerkt. Het beeld en geluidsmateriaal gemaakt tijdens lessen. optredens. voorstellingen en/of andere activiteiten van Fanfare St. Cornelius zal uitsluitend worden gebruikt voor PR- en publicatiedoeleinden. Natuurlijk gaat Fanfare St. Cornelius zorgvuldig om met de beeld en geluidsmaterialen. Er wordt niets geplaatst waardoor leden en leerlingen schade kunnen ondervinden
Uw toestemming geldt alleen voor beeld en geluidsmateriaal die door Fanfare St. Cornelius. of in opdracht van Fanfare St. Cornelius worden gemaakt. Het kan voorkomen dat anderen beeld of geluidsmateriaal maken tijdens activiteiten. Fanfare St. Cornelius heeft daar geen invloed op, maar gaat ervan uit dat deze personen ook terughoudend zijn bij het plaatsen van beeld en geluidsmaterialen op internet.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde zaken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hiervoor direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Datalek

Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens gelekt zijn. Dit kan gaan om een ongeoorloofde toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens. Van een datalek is alleen sprake als er persoonsgegevens zijn gelekt.

Enkele voorbeelden van datalekken om dit wat duidelijker te maken:

 • Het zoekraken van een USB-stick met daarop persoonsgegevens.
 • Diefstal van een laptop met daarop persoonsgegevens.
 • Inbraak door een hacker in een databestand of systeem (met daarop persoonsgegevens).
 • Het versturen van een mailing met alle e-mailadressen in de Aan of CC in plaats van de BCC.
 • Uit een tas zijn papieren gestolen met daarop persoonsgegevens.
 • Door een crash van een harddisk of door brand zijn persoonsgegevens verloren gegaan en er is geen back-up.

In bepaalde gevallen is Fanfare St. Cornelius verplicht melding te doen van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook kan het zo zijn dat de betrokkenen moeten worden geïnformeerd over het datalek. Dit zijn de personen van wie de gegevens worden verwerkt. Fanfare St. Cornelius registreert datalekkken.

Datalekken kunnen bij de vereniging worden gemeld via de contactgegevens.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Fanfare St. Cornelius

Valkenburgerweg 149
6305 EC  Schin op Geul

info@fanfareschinopgeul.nl